Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden

Gegevens uitvoerder:

Concetta Cordaro

Talmalaan 9

6713 DN EDE

06 22 75 70 67

Handelend onder naam van Gemelli, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09132303.

B.T.W. identificatie nummer: NL001922204B90

 

Definities zoals bedoeld in de tekst van de volgende voorwaarden:

Uitvoerder: Concetta Cordaro/ www.concettacordaro

Aanvrager: de klant/opdrachtgever

 

  1. Algemeen

Ondergenoemde voorwaarden zijn toepassong op elke offerte en overeenkomst die tot stand komt tussen aanvrager (klant of opdrachtgever) en uitvoerder (www.concettacordaro.nl/ Concetta Cordaro)

1.2 Alleen na schriftelijke afspraken en na overleg kan er van deze voorwaarden worden afgeweken, waarbij expliciet wordt besproken om welke voorwaarde het gaat. Overige voorwaarden blijven van kracht.


1.3 Indien aanvrager de offerte of bestelling aanvaardt, heeft de aanvrager zich op de hoogte gesteld van de voorwaarden en of leveringsvoorwaarden en verklaart zich akkoord met de inhoud daarvan. Deze voorwaarden worden door uitvoerder beschikbaar gesteld, al dan niet elektronisch, maar altijd via de website www.concettacordaro.nl. Uitvoerder behoudt zich het recht om deze voorwaarden aan te kunnen passen als dit nodig blijkt.

  1. Prijzen van offertes en bestellingen

2.1 Door uitvoerder opgestelde offertes zijn in eerste instantie altijd vrijblijvend en 14 dagen geldig. Genoemde prijzen op de offerte zijn inclusief 21% BTW.

                                                                                                                                                       
2.2 Een afgegeven offerte geeft geen rechten op toekomstige aanvragen, offertes of bestellingen.


2.3 Aanvrager krijgt 3 correctierondes bij de bestelling. Daarna kunnen er kosten in rekening gebracht worden.


2.4 Uitvoerder heeft het recht om prijzen vermeld op de website te wijzigen.

  1. De overeenkomst

3.1 Wanneer aanvrager via e mail akkoord geeft op de offerte, komt de overeenkomst tot stand.

3.2 Uitvoerder behoudt zich het recht om geplaatste bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren. Aanvrager zal hiervan op de hoogte worden gebracht.

 

  1. Verwerking van de opdracht

4.1 Aanvrager is te allen tijde verantwoordelijk voor het correct en tijdig aanleveren van de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht door de uitvoerder.

4.2 Wanneer de gegevens zijn verwerkt, dient de aanvrager deze zorgvuldig te controleren in de proefdruk. (digitaal en/ of origineel) Aanvrager is te allen tijde eindverantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de verwerkte gegevens. Na akkoord kan uitvoerder niet meer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in het ontwerp en/ of het geleverde eindproduct. Wijzigingen dienen derhalve direct, maar ten laatse vóór definitief akkoord/opdracht aan de drukker te worden doorgegeven.

4.3 Uitvoerder staat er voor in dat de afgesproken dienst en/of product voldoen aan de overeengekomen stelling in de opdracht en dat deze voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en of bruikbaarheid en op de afgesproken data.

4.4 Gebruik van afbeeldingen

Uitvoerder is niet aansprakelijk wanneer er op verzoek een afbeelding gebruikt wordt waar gebruiksrechten op liggen. Het risico van het gebruik van deze beelden zijn altijd voor aanvrager.

  1. Levering en levertijd

5.1 Uitvoerder zal er naar streven om de afgesproken levertijd te behalen.

5.2 Levertijden zijn product gebonden/ product afhankelijk.

5.3 Uitvoerder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet tijdige levering als dit buiten de schuld van de uitvoerder valt. Uitvoerder is afhankelijk van levering door derden, zoals bijvoorbeeld de drukker en envelop leverancier.

5.4 Het te leveren product wordt aangeboden als het totaal te betalen bedrag is voldaan aan uitvoerder.

  1. Betaling

6.1 Na akkoord ontvangt de aanvrager een betaalverzoek van de uitvoerder. Pas nadat het volledige bedrag is voldaan, wordt de proefdruk en de gehele bestelling definitief door gezet naar de drukker en de enveloppen besteld.

  1. Annuleren/herroepen

7.1 Annuleren is alleen mogelijk als de bestelling nog niet is door gezet naar de drukker en/ of de enveloppen nog niet zijn besteld.

7.2 Bij annuleren zullen de kosten van het ontwerp proces (uurtarief en creatieve inzet) in rekening worden gebracht.

7.3 Het herroepingsrecht is uitgesloten op producten die persoonlijk van aard zijn. (drukwerk als geboortekaartjes, trouwkaarten, uitnodigingen, enz.)

  1. Aansprakelijk stellen

8.1 Uitvoerder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat uit het niet juist of volledig verstrekken van gegevens door aanvrager.

8.2 Ook is iedere vorm van aansprakelijkheid uitgesloten voortkomend uit verlies, diefstal, beschadiging of verkeerde bezorging.

  1. Privacy

9.1 Voor de privacy verklaring verwijst dit lid door naar het bijbehorende document op website www.concettacordaro.nl onder AVG privacy.

9.2 Persoonsgegevens zullen alleen verwerkt worden voor de betaling en bezorging van het te leveren product en zullen niet aan derden worden verkocht of ter beschikking worden gesteld uit oogpunt van commerciële en of promotionele doeleinden.

9.3 Aanvrager geeft uitvoerder toestemming om het ontworpen product te fotograferen en de afbeeldingen te gebruiken voor social media en de website. Gevoelige informatie zoals adres en telefoonnummer zullen hierbij onleesbaar worden gemaakt.

 

  1. Auteursrecht

10.1 Op alle ontwerpen van www.concettacordaro.nl ligt auteursrecht. Deze producten mogen zonder schriftelijke toestemming van de uitvoerder niet worden gebruikt, vermenigvuldigd, nagemaakt, of op andere manier worden gebruikt.

10.2 In verband met bovengenoemd recht wordt op elk product als copyright/ rechthebbende de merknaam www.concettacordaro.nl klein gedrukt in de stijl en of lettertype van het ontwerp. Indien dit als hinderlijk wordt ervaren, kan dit éénmalig worden afgekocht voor het bedrag van 35 euro.

 

Aanvullende bepalingen geldig voor reguliere wenskaart collectie:

Levertijd:

Na betaling op rekening nr.: NL36 KNAB 0500 3930 60 (KNAB te Ede) kunt u na binnenkomst van de goederen deze afhalen of de bestelling wordt binnen 5 werkdagen verstuurd.

Graag onder vermelding van BESTELNUMMER, BESTELDATUM en KLANTNAAM.

Uw bestelling wordt bezorgd door PostNL. Als de bezorger het pakje niet kan afleveren op het gewenste adres dan zal hij een bericht achterlaten waar het betreffende pakje kan worden opgehaald. Bij bezorging door PostNL zijn de bezorgvoorwaarden van PostNL van toepassing. De artikelen worden zorgvuldig verpakt voor transport en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de fouten van de bezorgdienst. Bij ontvangst dient de koper de inhoud te controleren op schade/onvolkomenheden, mocht dit het geval zijn dan dient de koper direct contact op te nemen met ons middel een e-mail naar info@concettacordaro.nl. Wanneer de bestelling wordt afgeleverd op het adres van uw klant, werknemer, vriendin of familie enz. dient de ontvanger contact met u op te nemen, in geval van beschadiging. 

Retourneren

Voor al uw aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. In deze periode kunt u uw bestelling ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele verpakking terugsturen. Verplicht is een begeleidend schrijven met ordernummer en betaalgegevens. U vindt dit formulier op onze site. Uitgezonderd zijn producten die op maat gemaakt zijn of zijn gepersonaliseerd, waaronder onder andere de poppy’s.

Het herroepingsrecht vervalt bij producten van persoonlijke aard.

1.2 De genoemde levertijden zijn een indicatie en gelden niet als fatale termijn. Overschreden leveringstijden geven de klant geen recht op schadevergoedingen of het annuleren van de order. 

 

2.1
Verzendkosten:

Bij bestellingen worden er minimaal 2 euro aan verpakking/verzendkosten berekend, of zoveel als nodig is voor de gewichtsklasse
van uw pakket.

Dit geldt alleen voor bestellingen binnen Nederland! 

 2.2
Zoek raken van bestellingen: 

Gemelli/Concetta Cordaro  is niet verantwoordelijk voor het zoek raken van bestellingen en geleden schade hierdoor kan niet verhaald worden op Gemelli/ Concetta Cordaro.

Indien u zekerheid wilt over het aankomen van de bestelling kunt u er voor kiezen de bestelling aangetekend te laten versturen.

De kosten van aangetekend versturen bedragen 8,80 en zijn voor rekening van de klant.

3.1

 Gemelli/Concetta Cordaro  is nimmer gehouden tot het betalen van enigerlei schadevergoeding aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Gemelli/Concetta Cordaro.

Gemelli/Concetta Cordaro  is nimmer aansprakelijk voor gevolg of bedrijfsschade, indirecte schade en winst of omzetderving.

 4.1
Bestellingen:

Na ontvangst van de bestelling ontvang je een orderbevestiging per e-mail.

Na ontvangst van de betaling onder vermelding van bestelnummer wordt
je bestelling uigevoerd.

Betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de orderbevestiging.

Minimum orderbedrag is 5,00 euro.

 4.2
Annuleren:

Bestellingen die niet binnen 21 dagen worden betaald, worden geannuleerd.

Bij terug storting van bedragen ten gevolge van foutief gestorte bedragen zijn wij
genoodzaakt om 7,50 in rekening te brengen i.v.m. gemaakte bankkosten.

4.3

logo

Op al ons drukwerk wordt ons logo opgenomen.

5.1
Ruilingen e.d.: 

Eventuele retourzendingen aan Gemelli/Concetta Cordaro  zijn voor rekening van de klant (d.w.z. een voldoende gefrankeerde retour enveloppe bijsluiten), moeten franco en onder schriftelijke opgaaf (eerst via de mail) van redenen geschieden.

Voor retour gezonden artikelen, mits ze in dezelfde staat zijn als verzonden door
Gemelli/Concetta Cordaro  kunnen andere artikelen worden uitgezocht.

 6.1
Beschadigingen/afwijkingen:

 Klachten van de klant moeten binnen 24 uur na levering schriftelijk (e-mail)
aan Gemelli/Concetta Cordaro  zijn kenbaar gemaakt, (per E-mail  info@concettacordaro.nl), met een duidelijke omschrijving van de klacht.  

Elk vorderingsrecht van de klant jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in door ons geleverde producten, vervalt indien: * de gebreken niet overeenkomstig deze voorwaarden zijn gemeld; 

* de producten zich niet meer in de staat bevinden waarin zij werden
afgeleverd; 

* indien de klachten worden geuit nadat meer dan 4 dagen sinds de levering zijn verstreken.

* indien er verkeerde/manco producten geleverd zijn dienen deze eerst retour afzender te worden verzonden, 

 
 na ontvangst worden de juiste artikelen toegezonden mits de geretourneerde producten zich in de staat bevinden waarin ze afgeleverd werden.

 6.2

Informatie, afbeeldingen, mededelingen, telefonisch of via mail verstrekt etc. met betrekking tot aanbiedingen en de belangrijke kenmerken van producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven.

 6.3 Gemelli/Concetta Cordaro garandeert niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn.

Afwijkingen van foto's, kleuren foutieve prijsmeldingen etc. kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 7.1
Garanties:

Alle producten voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid. Als bij normaal (met de bestemming corresponderend) gebruik, toch gebreken optreden, wordt dit kosteloos hersteld. (onjuist of overmatig voorzichtig/langzaam openen van de poppy’s, vallen niet onder deze garantie!) Gemelli/Concetta Cordaro  stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van reparatie en verzenden. Op onze garantie kan geen aanspraak worden gemaakt als het defect of de slijtage gevolg is van nalatig gebruik of als de slijtage als normaal kan worden beschouwd. Advies over het dragen en onderhouden van onze sieraden vindt u op de website www.concettacordaro.nl

 7.2 De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Gemelli/Concetta Cordaro.  

8.1
Gemelli/Concetta Cordaro  behoudt het recht de Algemene Voorwaarden
van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

 8.2 Door het gebruik van de internetsite(winkel) van Gemelli/Concetta Cordaro  en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

 9.1 Algemene informatie:

Gemelli/Concetta
Cordaro  is gevestigd aan de Talmalaan 9,
6713 DN in Ede

K.V.K.
nummer: (onderdeel
van Gemelli) 09132303

B.T.W.
nummer: NL001922204B90

 

Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast of aangevuld op 6-9-2021

Koekje erbij?  Om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media maken wij gebruik van cookies. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.